- NAF-konferansen 8.mars 2010 om miljøutfordringer transportsektoren (click to respond)

Foredragene fra konferansen:
Hvordan skal vi klare å kutte utslippene fra transportsektoren fram mot 2020, uten at det går på bekostning av samfunnets transportbehov. Er dette i det hele tatt mulig?
Tematikken ble redegjort for slik:
Stortingets klimaforlik slår fast at Norge skal redusere utslippene av klimagasser med 30 prosent av utslippene i 1990, innen 2020. Det tilsvarer 15-17 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Samferdselssektoren vil stå for de største utslippene av klimagasser i 2020, og er antakeligvis den mest utfordrende sektoren å redusere utslippene fra.
Samtidig som Norge skal nå disse utslippsreduksjonene møter vi andre utfordringer knyttet til transport; stor befolkningsvekst i byene, smalere budsjetter, store vedlikeholdsetterslep og økte krav til tilgjengelighet og komfort.
17. februar ble KLIMAKUR 2020-utredningen lagt fram med forslag til tiltak og virkemidler for å nå klimamålene, også på transportområdet. Klimakur-utredningen var sentral i innleggene og debatten på: NAFs Transport- og klimakonferanse – Hvordan skal vi nå 2020-målene?

(kilde:www.naf.no/konferanse)

2 Responses to “- NAF-konferansen 8.mars 2010 om miljøutfordringer transportsektoren (click to respond)”

  1. cherriele

    Wow… your site is so interesting. I just wanted to know how do you monetize it? Can you give me a few advices? For example, I use http://www.bigextracash.com/aft/2e7bfeb6.html

    I’m earning about $1500 per month at he moment. What will you recommend?

  2. amazing… I can’t stop reading your blog, there is huge amount of interesting information… I’ll go to take my favorite tea and will return to your website. Btw, I recommend to everybody this tea http://www.iherb.com/Yogi-Tea-Kava-Stress-Relief-Caffeine-Free-16-Tea-Bags-1-27-oz-36-g/5473?at=0
    It helps to concentrate and gives me power. You can use this code YAB426 for discount.

    Thanks for the wonderful website!

Leave a Reply

This site is using WP Check Spammers from Xavier Media to filter out spam comments.

RSS for Posts RSS for Comments