Visions

stortingsmeldinger:

- SD: St meld. nr 16, Nasjonal transportplan 2010 -2019 (link
- Nasjonal transportplan  (web-portal, link)

Når det gjelder transportpolitikken i byene vil regjeringen:
”Bedre miljøet i byene gjennom å gjøre det mer attraktivt å bruke miljøvennligetransportformer og ved å stimulere til bruk av tiltak som begrenser personbilbruken. Staten skal bidra blant annet gjennom en omfattende forbedring av jernbanen i og rundt de største byene, en kraftig satsing på sykkeltiltak og bedre tilrettelegging for kollektivtransporten, og ved å utvide belønningsordningen ytterligere.”

”..bidra til en mer miljøvennlig byutvikling ved å øke fokuset på arealplanlegging i forbindelse med belønningsordningen og bypakkeprosessene.”

”Være pådriver for å tilrettelegge for en mer helhetlig virkemiddelbruk i byområdene. Det skal stilles sterkere politiske krav, basert på faglig kunnskap, til helhetlige areal- og transportplaner og til sammensetningen av tiltakspakker, for å sikre framtidsrettede transportløsninger i byene.
________________________

- MD: St.meld. nr 23, Berdre miljø i byer og tettsteder (utdrag, doc)
Regjeringen vil med denne meldingen legge til rette for og støtte opp om en utvikling som ivaretar det gode liv i byer og tettsteder og de positive kvalitetene ved å bo sentralt:

”I de større regionene bør byene og tettstedene samarbeide om den regionale utviklingen. Regjeringen mener at det er nødvendig med en sterkere kobling mellom areal- og transportplanlegging og samferdselsinvesteringer i byområder”.

”Spesielt må utfordringene knyttet til trafikk og press på arealer møtes med helhetlige grep som muliggjør bevaring og videreutvikling av eksisterende kvaliteter og samtidig ivaretar behovet for fornyelse. Det understrekes at betydningen av at byomforming og ny utbygging knyttes nært til kollektivtransporten, ved stasjoner og knutepunkt.”
________________________

- MD: St.meld. nr 26 (2006-2007), Regjeringerns miljøpolitikk (pdf)
- MD: St.meld. nr 26, Regjeringerns miljøpolitikk (utdrag, doc)
Meldingen er regjeringens viktigste dokument for en samlet framstilling av miljøpolitikken. Kap 5 Bærekraftig areal og transportpolitikk tar for seg arealpolitiske føringer:

”Byer og tettsteder skal utvikles slik at miljø, livskvalitet og helse fremmes gjennom god stedsutforming og boligkvalitet….”

”… større bevissthet om kvalitet og miljøhensyn i arkitektur og omgivelser. Det er et behov for økt kunnskap og større oppmerksomhet omkring arealplanlegging som virkemiddel for økt miljømessig og arkitektonisk kvalitet, både i byen og i det åpne landskapet.”
________________________

- KRD: St.meld. nr 31 (2006-2007), Hovedstadsmeldingen (pdf)
- KRD: St.meld. nr 31, Hovedstadsmeldingen (utdrag, doc)
Meldingen gir uttrykk for hvilken politikk regjeringen ønsker for hovedstadsregionen, med det mål at den skal utvikle seg som en åpen, trygg og skapende region, til fordel for sine innbyggere og sitt næringsliv og for hele landet.

strategiplaner:

- Departementene: Arkitektur nå – Norsk arkitekturpolitikk (2009 – pdf)
- Miljøverndepartementet: Miljøvennlige og attraktive steder (2005 – rapport. pdf)
- Ruter: K2010 – Ruters strategiske kollektivtrafikkplan 2010-2030 (2009 – pdf)

handlingsplaner

- EU-deligasjonen: “Handlingsplan for bytransport” (2009 -. webportal)
- KS: “Grønnere transportsystemer i byområder” (26.10.2009 – weblink)
- Miljøverndepartementet: Miljøvennlige og attraktive steder (2005 – rapport. pdf)håndbøker og veiledere:

- Departementene: Gode steder (1999 – pdf)
- Departementene: Estetikkveilederen (1997 – pdf)
- MD: Bærekraftig byutvikling tilsier forrtetting (1998 – veileder. pdf)
- Statens vegvesen: Håndbok 010, Vegen i landskapet (1979 normal – link)
- Statens vegvesen: Håndbok 017, Veg – og gateutforming (2008 normal – link)

RSS for Posts RSS for Comments